שואל הלומד רוני ב.

שלום
הבנתי שכבר שנים אין מינויים לרב שכונה
וכפי הנראה זה לא עתיד להתחדש.
ולהתקבל כרב עיר – זה בגדר נס מהשמים, ואין סומכים על הנס.
אם כן, מה המניע ללמוד אחד מהמסלולים?

עונה המשתתף שמואל ש.

נכון שאין מינויים ע"י הרבנות,
אך יש ביקוש עצום לרבנים ומורי הוראה במגזר הפרטי
לכל סוגי הקהילות בארץ ובחו"ל.

עונה המשתתף אהרן ש.

תשובה לשאלת הרב רוני שליט"א למה ללמוד לרבנות

א. יהודי הוא מי שמקיים את ההלכות כהלכתן, ואי אפשר לקיימן בלי ללמוד.
ב. לימוד רציני צריך מחייב ואין לך מחייב יותר גדול ממבחנים.
ג. עם ישראל יש בו שרי עשרות שרי מאות ושרי אלפים, להיות משרי עשרות זו זכות גדולה.
ד. גם ללא מינוי רבני כל שהו, כמה תהיה מאושר כאשר תכנס השכנה מהקומה השניה ותשאל מה לעשות עם סיר החמין שהורידה לשולחן בליל שבת במקום המרק, ותדע לענות לה.
ה. אנו מבקשים בתפילה ותן בליבנו בינה להבין להשכיל ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים, לא מבקשים ולהיות רב שכונת עמידר.
ו. ושמא תהיה אתה בבחינת הקימותי בחור מעם, שמא תהיה אתה ראש וראשון לאלף בינה.
ז. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וכן הלאה, היום להבחן ולקבל ציון 100 זו מסירת התורה בשלמותה, בבחינת זאת התורה לא תהיה מוחלפת.

בהצלחה לכל הנבחנים

עונה המשתתף מאיר ס.

מספרים על איזה תורם לישיבה וכמדומני ישיבת וולוזין
ששאל: למה צריך כל כך הרבה לומדי תורה?
ונענה כדי שיהיו אנשים שיודעים לשאול,
והאחד שיצא להוראה יהיה המשיב.

כמו כן יש את עצם הידיעה, ללא ידיעות אין שאלות.
וכן שהרבה מן ההלכות של הרבנות הם גם בחיי המעשה
ודבר שלישי –
כאשר האדם מבין את השיקולים להיתר או לאיסור
מקבל זאת יותר.
וכדברי בעל החינוך בהקדמתו.

עונה המשתתף אליהו אלישי צ.

על ידי הלימוד אדם רוכש ידע עצום
בניהול אורח חיים יהודי על פי ההלכה:
כיצד לשמור שבת, טהרת המשפחה וכו'
וגם,
האדם יותר מחושב על כל דבר שעושה,
כשיודע שיש לו מבחן.
הוא תחת לחץ וחייב להספיק יותר,
הלחץ פשוט בונה אותו.

את כל זה אדם רוכש על ידי לימודי הרבנות.
זה למה חשוב ללמוד לרבנות אע"פ שאין מינוי רבנים.

עונה המשתתף מתן ג.

לרוני היקר אני אשיב את שעולה על ליבי
משאת חיי זה לשבת וללמוד ולשקוד באהלה של תורה
לזכות לכוון את השמועה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא
כאשר אדם נסמך לרבנות
זה כי ה' רצה שהוא יהיה רב.
עליו רק לעשות את ההשתדלות.
לשבת וללמוד לעיין בסוגיות ההלכה
ולהשיב לשואליו דבר.

כאשר אדם זוכה והוא נבחן לרבנות
הרי זה מעיד שהוא בקיא בהלכה
וכמו שהגמרא אומרת:
אין לו להקב"ה אלא ד' אמות של הלכה.
ובמקום אחר הגמרא אומרת:
אין לו לקב"ה אלא יראת שמים בלבד.

הנה אתה רואה שיראת שמים זה ללמוד הלכה
ובמיוחד שאדם זוכה ונסמך.
וכמו שהרב יעקב יוסף זצ"ל היה אומר
שגדר תלמיד חכם בדורנו זה אדם שבקיא בסוגיות ההלכה.
ומי לא היה רוצה להיקרא תלמיד חכם?
כולם!
אך לא בשביל להיקרא רבי אנחנו לומדים, הס מלהזכיר,
אלא רוצים לכוון ללמוד תורה לשמה!
וכמו שמובא בספר מנהג ישראל תורה
בשם גדולי החסידות
שלימוד לשמה זה לימוד שמביא לידי מעשה
לידי הלכה
לידי הנהגות טובות.

לגבי התפקיד של רב שכונה או רב עיר
אין לקב"ה מניעה להושיע ב'רב' או במעט.
לא עליך המלאכה לגמור ולחשוב באיזה כסא יושיבוני
ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה ולעסוק בה כרגע.
ראה את הרב עובדיה יוסף זצ"ל,
הוא לא היה צריך לא מינוי ולא מקורבים.
הוא עשה את שלו
ובנה לדורות קדימה.
וכשראו את גדולתו,
אמרו: ראוי זה לכתר.

לכן חברי היקר,
אנחנו באותה סירה – רוצים ברצון אמיתי ללמוד.
תחשוב לדורות קדימה.

אחתום בתור בעל בית פשוט

עונה המשתתף שניאור זלמן ג.

לא לומדים כדי להיות רב, צריך ללמוד את כל התורה כולה מכיון שזה רצון ה' ויש מצוה של ידיעת התורה, בנוסף כפשוט יהודי שיש לו אפשרות לשמש כרב מורה הוראה וכו' ובכך לדאוג לחיזוק כל עניני היהדות בסביבתו ודאי שחובה עליו לעשות כל התלוי בו וכלול בזה גם להיות רב ודיין עם יש צורך.
מצו"ב מעט מראי מקומות מהלכות תלמוד תורה לאדה"ז בנושא. עיי"ש באורך ותראה אור.
—-
עיין באריכות כ"ז בהלכות תלמוד תורה לאדה"ז פ"א בדין חיוב לימוד כל התורה כולה "אלא שילמדנו להבין היטב בתלמוד ברוב המקומות גם בהלכות וסוגיות העמוקות עם רוב הפוסקים ראשונים ואחרונים ויעמידנו על עיון ההלכה למעשה שיוכל לעיין בעצמו ללמוד ולהבין ולהורות כל הלכה למעשה מתוך עיון בתלמוד ופוסקים ראשונים ואחרונים". ועיי"ש שם באריכות בכל גדר דין זה.
ועיין באריכות שם פ"ד בנוגע ללימוד כדי לשמש כרב: "אסור להודיע עצמו כדי להנצל בכבוד תורתו שכל המשתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולם ק"ו מבלשצר שנשתמש בכלי קדש ואין צריך לומר הלומד כדי להתגדל ולהיות לו שם כשם הגדולים אשר בארץ או כדי להתפרנס במלמדות או דיינות והוראות וכך אמרו חכמים אל תעשם עטרה להתגדל בהם ולא קרדום לחתוך בהם שכל הנהנה מדברי תורה נוטל חייו מן העולם אלא דבר בהם לשמם ולשם פועלם בה'. ואעפ"כ מי שאין בו יראת שמים לדבר לשמם אלא להתגדל או להתפרנס מוטב שיעסוק בתורה שלא לשמה משיתבטל ויפרוש כי מתוך שלא לשמה יבא לשמה כמ"ש למעלה".

עונה המשתתף אורי ד.

תשובה לרוני:
אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות
ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איש
אבל –
"דע את אלוקי אביך ועבדהו"
ואיך נדע ואיך נדע לעובדו?
ע"י שנלמד בברור את כל ההלכות
שכל אדם צריך לדעת טוב.

כך נדע לעובדו בתורתו
וגם נדע מה להשיב,
כמ"ש: "שמחה לאיש במענה פיו".
עיין ערובין נד. ובפרש"י שם.

תשובת הרב אלחרר שליט"א:

שלום רבי רוני היקר,
לכאורה אתה צודק, ואפילו צודק מאוד!

אולם יש לי קצת ניסיון בלימוד והכוונה לרבנות בתור לומד שנים רבנות בכולל במסלול רב שכונה רב עיר ודיינות, וכיום בוחן ברבנות וראש כולל לרבנות "יחווה דעת" ירושלים.
המציאות מוכיחה מעל כל ספק כי מי שלומד ולא נבחן – רמת הלימוד שלו והחזרות וידיעת הדברים בהמשך החיים יורדת באיכות ובכמות.
לעומת זאת, עצם המסגרת המחייבת מועילה כפליים מכל דרך אחרת, וזהו גוף ההצלחה של הלימוד ולא אם הלומד יהיה בפועל "רב"…

בנוסף,
גם בתי כנסת וקהילות רבות רוצים מנהיג רוחני עם כושר לרבנות, מתוך הבנה שזהו לכל הפחות המדד לוודא שזהו תלמיד חכם עם ידע בסיסי.
בהצלחה רבה בלימודיך!

משהו לא ברור?
רצית לשאול/לברר?
צוות המשרד לרשותך: 03-6166340