מציג 0 תגובות משורשרות
 • מאת
  תגובות
  • #10635 הגב
   לימודי דעת
   מנהל בפורום

   הנחיות לנבחן במבחני רבנות/שובי"ם – מועד ניסן תשפ"ג

   1 .המבחן יחל בשעה 30:10 ויסתיים ב 00:16

   2 .יש להגיע כחצי שעה לפני תחילת הבחינה, הבחינות יתחילו בשעה 30:10 בדיוק. נבחן שיגיע באיחור- לא תותר
   כניסתו לאולם הבחינה.

   3 .יש להניח תעודה מזהה בצד השולחן במקום גלוי למשך כל הבחינה.

   4 .כללי התנהגות במהלך הבחינה ברבנות:

   1.4 חובה להישמע להוראות המשגיח/ים.

   2.4 טרם תחילת הבחינה, יש להעביר את כל הציוד האישי )תיקים, מעילים ומגבעות, טלפונים ניידים וכל אמצעי אלקטרוני
   אחר( לקדמת הכיתה. על הנבחן להקפיד שהטלפון הנייד השייך לו מכובה, והועבר לקדמת הכיתה. ניתן להכניס לחדר
   הבחינה מים ומזון בשקיות שקופות בלבד. יובהר, כי המשגיחים רשאים לערוך בדיקה בתוכן שקיות האוכל.

   3.4 חל איסור על החזקת/הנחת שקיות מכל סוג שהוא בסביבת הנבחן, ויש להעבירן לקדמת הכיתה. שקית שתימצא
   בסביבת הנבחן, תועבר לקדמת הכיתה והנבחן לא יורשה לעשות בה שימוש כלשהו במהלך הבחינה.

   4.4 חל איסור מוחלט על החזקת ו/או שימוש בטלפונים ניידים לרבות "כשרים", מחשבים ניידים, מחשבי כף יד, שעונים
   חכמים, זימונית ו/או כל מכשיר אלקטרוני אחר במהלך הבחינה, לרבות בזמן היציאה מחדר הבחינה.

   5.4 יש לשמור על שקט מוחלט, אסור לדבר בזמן הבחינה או לעמוד בקשר כלשהו עם נבחן אחר.

   6.4 אין לעזוב את חדר הבחינה ללא רשות המשגיח. יציאה בזמן הבחינה תתאפשר רק לאחר שעה מתחילת הבחינה ועד
   שעה לפני סיום הבחינה, לא תותר יציאה של יותר מנבחן אחד בכל פעם. יציאה לשירותים מחדר הבחינה תתאפשר
   למשך זמן סביר בלבד, תוך התחשבות ביתר הנבחנים בכיתה. בזמן היציאה מחדר הבחינה, יש להפקיד את מחברת
   הבחינה ותעודה מזהה אצל המשגיח, עד לחזרה לחדר הבחינה. לתשומת ליבכם, שהיה למשך זמן לא סביר מחוץ לחדר
   הבחינה בלא השגחה, עשויה להוביל לפסילת הבחינה. חל איסור לנבחן על שימוש בשירותים שאינם קרובים לחדר
   הבחינה בו הוא נבחן. ככל שהשירותים הקרובים לחדר הבחינה מלאים, על הנבחן להמתין ליד רכז הקומה עד שחדר
   השירותים יתפנה.

   7.4 נבחן לא יורשה לעזוב את חדר הבחינה שלא על מנת לחזור, מסיבה כלשהי, אלא כעבור שעה לפחות אחרי חלוקת
   השאלונים. חובה על הנבחן להחזיר למשגיחים את השאלון ואת מחברת הבחינה והוא ייחשב כמי שהשתתף בבחינה.

   8.4 יש להימנע מהפרעה לכלל הנבחנים בכיתה. בכל מקרה של שאלה או אי הבנה יש להרים את היד ולהמתין לבואו של
   המשגיח. ניתן לגשת לרב הבוחן הנמצא בכיתה אך ורק באמצעות הצבעה ובהנחיית המשגיח בצורה שקטה. לאחר פניית
   הנבחן, הרב הבוחן יגיע לנבחן בתורו. אין לצאת אחרי הרב הבוחן לאחר שיצא מהכיתה, אלא להמתין להגעתו בפעם
   הבאה או להעביר בהצבעה את השאלה למשגיח בכיתה.

   9.4 לא תתאפשר יציאה מהכיתה לצורך הטענת כרטיס חניה, קניית אוכל, עישון וכדומה. יובהר כי אין לעזוב את קומת
   הבחינה ואת מתחם הבחינה ולשהות באזורים אחרים של הבניין בזמן הבחינה, נבחן שיימצא כי עזב את קומת הבחינה
   או את מתחם הבחינה, בחינתו עשויה להיפסל.

   5 .חומרי עזר בבחינה ברבנות
   אין להחזיק ו/או להשתמש במהלך הבחינה בחומר עזר כלשהו אלא אם כן הותר הדבר מפורשות, נבחן הזקוק לבחינה
   מותאמת יהיה זכאי להתאמות רק בכפוף לאישור עדכני מוועדת ההתאמות. במידה ועולה חשד להחזקת חומר עזר
   אסור על ידי המשגיח, המשגיח יהא רשאי לדרוש מהנבחן לרוקן את כיסיו.

   6 .מחברת בחינה ברבנות
   1.6 יש לכתוב את הבחינה בשפה העברית בלבד.
   2.6 אין לתלוש דפים ממחברת הבחינה ואין להוסיף דפים למחברת הבחינה. טיוטה יש לכתוב בצד המיועד לכך במחברת
   הבחינה. לידיעתך דפי הטיוטה לא יבדקו על ידי הבוחנים. כמו כן חל איסור מוחלט על שימוש בדפי טיוטה
   חיצוניים.
   3.6 אין להשתמש בנוזל מחיקה "טיפקס" על גבי מחברת הבחינה, במידה וקיים צורך למחוק, יש לסמן מחיקה בעט בלבד.
   4.6 אין לכתוב שם או כל סימן מזהה אחר ע"ג מחברת הבחינה וע"ג השאלון.
   5.6 אין לפנות לבודק בפניות אישיות בגוף מחברת הבחינה, ואין להעלות נושאים מעבר למענה לשאלות הבחינה בלבד.
   6.6 ישלכתוב את תשובות הבחינה בעט בצבע שחור/ כחול כהה בלבד. אין לכתוב בעיפרון!!
   7.6 נבחן שיענה מעבר לשאלות החובה, יבדקו רק התשובות הראשונות לפי סדר רץ, למעט באם הנבחן סימן בעיגול סביב
   התשובות שאותן הוא מבקש לבדוק.
   לא ניתן יהיה להתחשב בסימונים לא מלאים או לא ברורים.
   לכן, נבחן אשר יסמן בעיגול רק חלק מהתשובות, או לחילופין, נבחן שיסמן בעיגול את כל שאלות הבחינה עליהן ענה
   )חובה + בחירה(, תיבדקנה רק התשובות הראשונות לפי סדר רץ וללא התייחסות לסימון העיגול ע"י הנבחן.

   7 .סיום הבחינה ברבנות
   1.7 בתום הבחינה יש למסור למשגיח את מחברת הבחינה בצירוף השאלון, על כל נבחן חובה לחתום את שמו במעמד
   מסירת הבחינה. תתאפשר הוצאת שאלון הבחינה מכיתת הבחינה החל מהשעה 00:15 .
   אי החזרת שאלון, במעמד מסירת מחברת הבחינה, לפני השעה 00:15 עלולה להוביל לפסילת הבחינה.

   2.7 אין לחרוג משעת סיום הבחינה. נבחן שיגיש את מחברתו לאחר שעת סיום הבחינה ללא קבלת אישור מראש מוועדת
   ההתאמות, עניינו יעלה לוועדת משמעת.

   3.7 נבחן אשר יימצא כי עבר על אחד מהתנאים המפורטים לעיל, או ביצע כל עבירת משמעת אחרת, בהתאם לקבוע בתקנון
   וועדת המשמעת לנבחנים, עניינו יועבר לוועדת המשמעת אשר תדון בעניינו, ותבחן האם לפסול את בחינתו או לנקוט
   בצעדים אחרים נוספים כנגד אותו נבחן. תקנון ועדת המשמעת לנבחנים מפורסם באתר הרבנות הראשית לישראל.

   הצהרה וחתימת הנבחן:
   בחתימתי, אני מאשר כי קראתי את דף ההנחיות לנבחן ומתחייב לפעול בהתאם לאמור לנהלים ולהנחיות המופיעים בו. כמו
   * כן, אני מאשר למשגיח ו/או נציג הרבנות ו/או מי מטעמו, לערוך חיפוש בכליי במידה ומתעורר חשד סביר
   לביצוע הפרת
   משמעת. ידוע לי, כי ככל שאפעל בניגוד לנהלים ו/או להנחיות, ענייני יובא לדיון בפני וועדת המשמעת, שעשויה לפסול את
   מחברת הבחינה ואף לנקוט בצעדים נוספים אחרים כנגדי. עוד ידוע לי, כי פגיעה בטוהר הבחינות עלולה להיות כרוכה אף בהגשת
   תלונה למשטרה.

    

    

מציג 0 תגובות משורשרות
מענה ל־מה ההנחיות לנבחן ברבנות ניסן תשפג?
פרטים:
דילוג לתוכן