שואל הפונה-האם יכול לשמוע ולצאת ידי חובת קידוש
מבעל הבית שנמצא בסלון בקומה הראשונה ?