מה קודם למה מזונות האשה, או חובות הבעל לאחרים?

האם מזונות האשה קודמים?

הלומד מלכיאל ש. שואל:

לצערי, אני גרוש, וצריך לשלם מזונות

רציתי לברר על פי מקורות ההלכה , מה הדין להיום,

מה קודם למה, מזונות האשה או חוב הבעל לאחרים?

 

 

לעיון במבחני חושן משפט קודמים לחץ כאן

כאן תוכל לקרוא ולשאול בענייני רבנות

התגובות מטה

יש לך עוד שאלות בהלכה?

לימודי דעת בית המדרש עד הבית נותן לך תשובות לכל השאלות בנושאים הלכתיים

 

אם אתה רוצה ללמוד למודי רבנות-

כאן תוכל לראות את כל הפרטים על למודי סמיכה לרבנות

 

תקשיב רגע כאן לאחרים שעשו את זה, תנצל את ההזדמנות ותתחיל ללמוד

3 תגובות

 1. בשו"ע חו"מ צז,כג נאמר שכשמגיע זמן הפרעון מסדרין לבעל חוב ונותנים לו צרכים מינמאלים כגון מזון לשלושים יום, אבל לא נונתים כלום לאשתו ובניו אף שהם קטנים וחיים במזונותיהם. אמנם השו"ע מדבר על מזונות 'אשתו', ואילו בשאלה מדובר על מזונות 'גרושתו', עקרונית הבעל לא חייב במזונות גרושתו, אך בזמה"ז עושים הסכם ביניהם והרי זה כחוב רגיל, וחוזר הדין שבודקים חוב של מי קודם ןהןא קודם לגבות. שיקול נוסף הוא ביחס לדינא דמלכותא דינא ביחס לחובות מזונות שיש להם לפי החוק מעמד מיוחד כגון לעניין עיקול וכדומה על פני חובות אחרים. כך שלמעשה צריך לבדוק מהם החובות ספציפים ואופן ההתחייבות.

 2. תשובת הדיין הרב עידו שחר שליט"א
  שלום

  ניכר מתוך שאלתך שיש לזה איזה רקע בעניין, וארחיב מעט.

  במשנה בערכין (כג ע"ב) מבואר שכאשר באים לגבות ממי שקיבל על עצמו לשלם להקדש את ערכו של חברו, מתחשבים בו,
  ובלשון הגמ` "מסדרין לבעל חוב". משמעות הדבר שדואגים לו לצרכים הבסיסיים המפורטים במשנה שם:
  "נותנין לו מזון שלשים יום וכסות שנים עשר חדש, מטה מוצעת וסנדליו ותפליו". ובכל זאת מבואר במשנה שדואגים רק לו אבל לא לאשתו ובניו.
  והטעם מבואר בגמ`(שם כד ע"א) שכתוב בפסו` ואם דל הוא מערכך, ולמדו חז"ל "הוא מערכך ולא אשתו ובניו מערכך".
  כלומר צריך להתחשב באדם דל ולהפחית מהערכך – מה שגובים ממנו בגלל התחייבות זו – אבל לא מתחשבים באשתו ובניו.

  ולמד מזה הרמב"ם (הל` מלוה פ"א ה"ז) בדרך ההיקש שגם כאשר בעל חוב בא לגבות מהחייב,
  מתחשבים בו אבל לא באשתו ובניו. ולכן פסק: "ואין נותנין כלים כאלו לאשתו ובניו אף על פי שהוא חייב במזונותיהם".

  ובהלכה ח` (שם) כתב: "מלוה שבא להפרע שלא בפני הלוה כגון שהיה הלוה במדינה רחוקה ותפסה האשה מטלטלין מנכסי הבעל כדי שתזון מהן מוציאין אותן מידה ונותנין לבעל חוב שאפילו היה בעלה עמה לא היה יכול לזון את אשתו ובניו עד שיפרע לו כל חובו".
  וכתב הב"י בשם ספר התרומות (ש"א ח"א סי` ד) שגם את ההלכה הזו למד הרמב"ם מהשוואה לדיני ערכין,
  שגם שם האישה קדמה לגבאי של ההקדש שמעריך את חובו של הבעל, ובכל זאת גובים מנכסיו ולא משאירים למזונותיה.
  ומדוע החוב למזונות האישה גרע מחוב לערכין או לאדם אחר? משיב בעל התרומות: "ששיעבודו של מלוה הוא מן התורה וכדעולא דאמר שעבודא דאורייתא
  (ב"ב קעה:) ומזונות אשה ובניה מדרבנן הילכך אתי שעבודא דאורייתא ומבטל דרבנן".

  ובעל התרומות מוסיף שגם כאשר האישה לקחה הלוואות לצורך מזונותיה וכתבה למלוה שטר חוב,
  הבעל חוב של הבעל קודם לבעל חוב שלה, בגלל שהבעל לא חייב דבר לזה שלוותה ממנו אלא לה,
  וזכות התביעה שלה פחותה מזכות התביעה של הבעל חוב של בעלה. אמנם, כאשר גם הבעל חוב של הבעל תובע מלוה שהלוה בעל פה,
  התביעה של האישה אינה פחותה מתביעתו, ולכן חולקים את נכסי הבעל. כמו כן, כאשר הנכסים המשועבדים של הבעל הם מטלטלין,
  אין יתרון לבעל חוב, משום שמתחילה לא סמך על המטלטלין כאשר הלווה לבעל, ולכן השעבוד של שניהם שווה, וחולקים.
  והשו"ע בסי` צז סעי` כד הביא את דברי הגמ` ודברי הרמב"ם ובעל התרומות להלכה. ועיין גם בפת"ש שם ס"ק יא בשם רעק"א.

  והקשה הסמ"ע (שם ס"ק נז) הרי יש אומרים שמזונות אישה מהתורה אם כן לשיטתם אין סיבה להעדיף את הבעל חוב?
  והשיב שהתורה חייבה את הבעל לזון את האישה כמו שזן את עצמו, וכעת אין לו אפילו בשביל עצמו.
  ומי שחייב את הבעל לטרוח ולהביא לאישה מזונות אפילו כשאין לו, הם חכמים, ולכן ההתחייבות לבעל חוב שהיא מהתורה, קודמת.

  העולה מהאמור, שהתחייבות לבעל חוב קודמת למזונות אישה, בין כאשר מדובר במזונות עתידיים ובין כאשר מדובר במזונות עבר
  . ואפילו כאשר האישה לקחה הלוואות בשטר או בעל פה כדי לממן את מזונותיה, הבעל חוב של הבעל קודם. אמנם, כאשר הבעל חוב של הבעל תובע הלוואה שהלווה בעל פה, או כאשר הבעל מחזיק במטלטלין, אין יתרון למי מהצדדים, ויחלוקו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אבא, מה עושים עכשיו? למה מכסים את המצות? שכחנו לבדוק את הארון שמתחת לכיור. יש כאן בייגלה!!! מה צריך לעשות? הארון הזה נהרס מהרבה מים. חייבים לשפוך? מכרתי לגוי את כל החדר אצל הרב - אפשר להיכנס להוציא משהו?

השנה!

תגיע לחג מוכן

עם תוכנית מפסח ועד שבועות

16 שיעורים מתומצתים ובהירים שכוללים את כל ההלכות המנהגים הפרקטיקות התשובות

ותוכל לענות על הרבה יותר מארבע קושיות---

חשוב: ברכישה עד ר"ח ניסן תוכל להקליד קוד קופון 'קודם החג' והמחיר ירד ב87 ש"ח!

פסח כשר ושמח!

דילוג לתוכן