שואל הפונה:

לכבוד הרב על פי מה שראיתי בילקו"י
אם אדם נמצא במשרד, מקום אחד קבוע,
כל עוד הוא במשרד יברך שהכל פעם אחת וישתה מים כל היום על סמך הברכה הראשונה.

עכשיו,
אם אכלתי לחם במשרד בלי לשנות מקום,
עם נטילת ידיים וברכת המזון,
האם לברך שוב שהכל לאחר ברכת המזון?

אומר המשתתף דוד ז.

נפסקה הלכה כמו התוספות
שברכת המזון מפסיקה.
ולא כמו רש"י.
וזאת דעת מרן בשולחן ערוך.

אומר המשתתף ברוך מ.

כשאדם מברך ברכת המזון
זה נחשב להיסח הדעת גמור וסילוק סעודה,
כמבואר בסי׳ ק״צ סע׳ א׳ שמי שמברך ברכת המזון על הכוס
צריך לברך עליה אפילו אם בירך על יין בתוך הסעודה.
ולכן במקרה שלנו צריך לברך על מים אחרי ברכת המזון.

אומר המשתתף אורי ד.

ברהמ"ז פוטר כל מה שאכל ושתה מקודם
ואפילו דברים הבאים שלא מחמת הסעודה
ולכן הרוצה לשתות מים ושאר משקין
צריך לברך עליהם.

אומר המשתתף הרב בנימין ז.

בסימן קצ' פוסק השו"ע
שמברכים הגפן על כוס ברכת המזון לאחר ברכת המזון
מכיוון שאם יברך קודם ברכת המזון היא הפסק וסילוק על כל מה שאכל ושתה קודם לכן.
ועיין עוד שם בביאור הלכה מה שפסק … ודעתו לשתות עוד.

תשובת הרב אלחרר:

שלום לשואל
למעשה יש מחלוקת אחרונים גדולה בעצם הדין הזה,
כמבואר בשו"ת יחוה דעת חלק ו סימן יא
האם יש שיעור לברכה ראשונה או לא[שלדעת המגן אברהם זה תלוי בשיעור עיכול וכמו לענין ברכה אחרונה ויש החולקים בזה והלכה כהמקילים].

אולם אם ברכו ברכת המזון
ודאי שנחשב כסילוק וצריך לחזור ולברך.