English מפת אתר  צור קשר 
רבנות אודותינו הלכה שבועית שאלות בהלכה מסלולי לימוד דף הבית
הסמכה לרבנות הראשית
ראשי /  מסלולי לימוד /  הלוואה
דיינות - הלוואה
הורדה סעיף סימן נושא השיעור מס' שיעור
א  לט  ההבדלים בין מלוה על פה למלוה בשטר 1
א  לט  המשך ענין "שעבודא דאורייתא" 2
א  לט  שטר שלא נכתב בו "אחריות נכסים" ועוד 3
ב,ג  לט  הוראת הלוה על כתיבת השטר 4
ג  לט  כתיבת התאריך בשטר הלוואה בקנין 5
ד  לט  דין כתיבת שטר הלואה אחרי קנין כשהלוה מביע התנגדות. 6
ד,ה  לט  קנין שנעשה שלא בפני המוטב 7
ה,ו  לט  נאמנותו של הלוה לטעון "פרעתי" במילווה בקנין 8
ה  לט  סיכום הלכות "מילווה בקנין". 9
ז-י  לט  מבוא לסוגיא של כתיבת הודאה שנעשתה בפני שלשה 10
ז  לט  כתיבת שטר על הודאה שנעשתה בפני שלשה. 11
ט  לט  הודאה בפני שלשה ועוד 12
ט  לט  כתיבת שטר פסק דין. 13
י  לט  נאמנותו של הלוה בטענת פרעתי 14
ז,ח  לט  הצורך באימות זהותם של הצדדים טרם כתיבת שטר 15
יא-יב  לט  כשרותו של שטר שלא פורש בו כיצד הוא נעשה 16
יג  לט  כתיבת שטר ללוה כשאין המלוה עמו ודין "מיחזי כשיקרא" 17
יג  לט  כתיבת שטר ללוה כשאין המלוה עמו 18
יג  לט  המשך פרטי דין "עדיו בחתומיו זכין לו 19
יג-טז  לט  נוכחות המלוה בכתיבת שטר ההלוואה ועוד 20
יז  לט  תוקפה של הבטחת המלוה להלוות 21
יז  לט  תוקפה של הבטחת המלוה להלוות 22
א  מ  כיצד תחול התחייבות בממון כשלא קיימת סיבה מחייבת 23
א-ב  מ  סיום דיני "חיוב חדש" ועוד 24
א  מא  כתיבת שטר הלוואה בחליפיו של שטר ההלוואה 25
א  מא  המוסמכים לכתוב "קיום" לשטר שנמחק 26
א  מא  קריעת השטר המקורי שנמחק 27
ב-ג  מא  בירור נסיבות מחיקת שטר וכתיבת "קיום" לשטר שנאבד 28
ג  מא  כתיבת "קיום" לשטר שנאבד או שנשרף ועוד 29
ג-ד  מא  כתיבת העתק ועוד 30
ד  מא  גביית מילווה בשטר מהלוה 31
א  מב  כשרות שטר הנכתב על דבר שאפשר לזייף בו את תוכן השטר 32
א  מב  כשרות שטר הנכתב על דבר שאפשר לזייף בו את תוכן השטר 33
א-ג  מב  דינו של שטר שנכתב שלא כתקנת חז"ל 34
ג  מב  הצורך באחידות הכתב ודקדוק הסופר 35
ד  מב  הזהירות בכתיבת מספרים בשטר מבלי להניח אפשרות לזיוף 36
ה  מב  כיצד דנים בשטר שכתובים בו דברים הסותרים אלו את אלו 37
ה-ו  מב  כיצד דנים בספק במשמעות לשון שבשטר ועוד 38
ו-ז  מב  החזקת השטר כהוכחה כשיש ספק בשמו של בעל השטר 39
ח  מב  אם "תפיסה" מועילה בספק שבשטר 40
ט-י  מב  באיזה מקרים לא אומרים "יד בעל השטר על התחתונה" 41
יא-יב  מב  דינם של שטרות שיש בהם ספק בסכום ההלוואה 42
יג-יד  מב  לשונות מסופקים בסוג הסכום של החוב 43
מה בתכנית?

דיינות
חברה לבניית אתרים
דף הבית | אודותינו | מסלולי לימוד | שאלות בהלכה | הלכה שבועית | כתוב לנו | מפת אתר
פרשת השבוע |
מקוואות | אבלות | עירובין | נדה | שבת | איסור והיתר | קידושין | מילה וגירות |
לימודי סמיכה:
הלכות דיינים | עדות | נזקי שכנים | שותפין | שכירות פועלים | גיטין | הלוואה | דיינות:
מועדים | בר מצוה | שבת הלכה למעשה | אתיקה בעסקים | כשרות המטבח | רפואה בהלכה | לימודי הלכה: